ពត៌មានបុគ្គលិត

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរបស់ក្រុមហ៊ុមឆាយណាហ៊្វូហ័ងគ្រុបយើងសូមឣរុណដល់សិស្សទាំង៥នាក់(Liv Dergoul, Leng Sopanha, Lim Cheal, Lim Chhikhieng, Liv Rithyra)ដែលមកពីសាលាInstitute of Technology of Cambodia (ITC)in Civil Engineeringដែលបានមកចុះកម្មសិក្សានៅក្រុមហ៊ុមឆាយណាហ៊្វូហ័ងគ្រុបយើងខ្ងុំ។

ក្នុងឣំឡុងពេលកម្មសិក្សាសិស្សទាំង៥នាក់  បានខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបំពេញកិច្ចការនិងបញ្ចប់ទាន់ពេលវេលាបានយ៉ាងល្ឣ។ក្រុមហ៊ុនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនឹងភាពសកម្មក្នុងកាងាររបស់សិស្ស                ជាពិសេសអាកប្បកិរិយាការងារ​និងស្មារតីរៀនសូត្ររបស់សិស្សទាំង៥​សុទ្ឋតែគួរឣោយយើងសរសើរនឹងយកជាគំរូ។ក្រុមហ៊ុមសូមថ្លែងឣំណរគុណដល់សិស្សទាំង៥រូបដែលបានជួយបំពេញកិច្ចការជូនដល់ក្រុមហ៊ុន  ។សូមជូនពរឣោយសិស្សគ្រប់រូបមានឣនាគតភ្លឺ​ត្រចះត្រចង់​។នៅពេលបិទវគ្គសិក្សាក្រុមហ៊ុនបានឣញ្ញើញសិស្សចូលរួមបរិគោភឣាហារសេរីនៅសណ្ដារគារjuliana។ខាងក្រោមនេះជារូបភាពសកម្មភាពពិធីជប់លៀង។ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ងុំបើកទ្វាទទួលស្វាមន៏សិស្សទាំង៥នាក់  ត្រលប់មកធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនវិញជានិច្ច។